Artikel 1 – Algemeen
1.1 Na inschrijving via het inschrijfformulier van CrossFit Posterus wordt de ingeschrevene lid van CrossFit Posterus. De ingeschrevenen hierna te noemen: “De Sporter” verklaart zich akkoord met de inschrijving en regels zoals hieronder staan beschreven.
1.2 Minderjarigen ( onder de 16 jaar) dienen het inschrijfformulier met goedkeuring van de ouders of toeziend voogd te retourneren aan CrossFit Posterus.
1.3 Bij minderjarige kinderen is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht.

Artikel 2 – Aansprakelijkheid
2.1 De Sporter verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.
2.2 De Sporter is zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van de sport risico’s met zich meebrengen en dat hij/zij eventuele schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen rekening en risico is.
2.3 De Sporter is geheel en alleen aansprakelijk voor schade die hij of zij door schuld of opzet (waaronder ook nalatigheid) toebrengt aan derden, aan de apparatuur van CrossFit Posterus, of aan andere eigendommen en/of gebruiksvoorwerpen van CrossFit Posterus, of van derden in de ruimste zin des woord.
2.4 CrossFit Posterus en/of haar leiding en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. De Sporter zal CrossFit Posterus en/of haar leiding en instructeurs geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

Artikel 3 – Wanprestatie en overmacht
3.1 De Sporter is bekend met de huisregels die gelden bij CrossFit Posterus die op de internetsite vermeld staan. De Sporter is verplicht om zich tijdens iedere activiteit met de CrossFit overeenkomstig de huisregels te gedragen.
3.2 Bij misdraging van de Sporter of ander een lid van CrossFit Posterus, waaronder het overtreden van de huisregels, is de leiding bevoegd de Sporter c.q. de desbetreffende persoon te verwijderen en diens verbintenis met CrossFit Posterus eenzijdig op te zeggen, zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 4 – Lessen
4.1 De abonnementsvormen van CrossFit Posterus zijn gebaseerd op een wekelijkse cyclus. Indien er afwezigheid is door welke omstandigheid dan ook is het niet mogelijk om de lessen mee te nemen naar de daarop volgende weken en bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
4.2 CrossFit Posterus behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.
4.3 De lessen van CrossFit Posterus zullen in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen, zonder recht op restitutie of compensatie volgens een aangepast rooster verlopen of zal CrossFit Posterus gesloten zijn. Het aangepaste vakantierooster zal bekend worden gemaakt via e-mail, Facebook en op de internetsite. CrossFit Posterus behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van CrossFit Posterus te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door CrossFit Posterus te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
4.4 Bij langdurige afwezigheid van een instructeur van CrossFit Posterus zal er geheel onverplicht zo spoedig mogelijk zorg worden gedragen voor een normale voortgang van de lessen.

Artikel 5 – Ontbinding/opzegging en wijzigingen
5.1 Een lidmaatschap van CrossFit Posterus is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
5.2 Elke abonnementsvorm heeft 1 maand opzegtermijn.
5.3 Alle abonnementsvormen lopen stilzwijgend door voor onbepaalde tijd, behoudens schriftelijke opzegging. Een opzegging is reeds van toepassing op de periode van vier weken na volgt na de ontvangstdatum van deze schriftelijke opzegging.
5.4 Opzegging dient uitsluitend schriftelijk aan het correspondentieadres (Dienst 13, 6446BR Brunssum) onder het kenmerk ‘opzegging’ te geschieden. CrossFit Posterus is niet verantwoordelijk voor ontvangst van de opzegging.
5.5 Een wijziging van abonnementsvorm is mogelijk. Dit dient schriftelijk of per email te geschieden. De nieuwe abonnementsvorm zal per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De Sporter heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.                                                                                            5.6 Indexatie van de abonnementsgelden zal maximaal een maal per kalenderjaar worden uitgevoerd.

Artikel 6 – Betalingstermijn/incasso
6.1 Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door CrossFit Posterus eenmaal per jaar worden verhoogd.
6.2 Het lesgeld moet in de eerste week van iedere nieuwe kalendermaand automatisch worden overgemaakt.
6.3 Contante betaling is toegestaan maar verdient niet de voorkeur. Contante betaling dient in eerste week van iedere nieuwe kalendermaand te worden voldaan.
6.4 Het innen van achterstallige lesgelden kan worden belast met administratie- en portokosten.
6.5 Het lesgeld is ook verschuldigd indien De Sporter, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de Sporter hiertoe expliciet de toestemming van de CrossFit Posterus heeft verkregen nadat De Sporter hiertoe een schriftelijk/mondeling verzoek heeft ingediend bij CrossFit Posterus en de afwezigheid minimaal 3 weken in een kalendermaand betreft.
6.6 Mocht CrossFit Posterus de betaling niet, c.q. niet tijdig of geheel ontvangen, ongeachte welke omstandigheid, staat het CrossFit Posterus vrij om de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle door CrossFit Posterus gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten zullen op De Sporter worden verhaald. De Sporter is geheel en volledig verantwoordelijk voor correcte betaling van de verschuldigde gelden voor het lidmaatschap bij CrossFit Posterus.

Artikel 7 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter
7.1. Op deze overeenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.2. Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of verband houdend, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank te Maastricht.

  1. De sporter verklaart hierbij dat hij/zij het sportonderricht van CrossFit Posterus en/of van medewerkers van CrossFit Posterus zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Alle kosten welke ontstaan als gevolg van ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord zullen geheel door de sporter worden gedragen.
  2. De sporter verklaart hierbij dat hij/zij tijdens de sportbeoefening ten tijden van de “open gym” alle sportactiviteiten uitvoert voor eigen rekening en risico. Alle kosten welke ontstaan als gevolg van ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord zullen geheel door de sporter worden gedragen.
  3. De sporter is zich er van bewust dat het beoefenen van sport risico’s met zich mee kunnen brengen en dat hij/zij eventuele schade die ten gevolge van de beoefening van CrossFit kan ontstaan voor eigen rekening en risico is.
  4. De sporter is geheel en alleen aansprakelijk voor schade die hij of zij door schuld of opzet (waaronder ook nalatigheid) toebrengt aan derden, de apparatuur en/of aan andere eigendommen of gebruiksvoorwerpen van CrossFit Posterus, of van derden in de ruimste zin des woord.
  5. CrossFit Posterus en/of medewerkers van CrossFit Posterus zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. De sporter zal CrossFit Posterus en/of haar medewerkers geheel en volledig vrijwaren voor alle aansprakelijkheid in de ruimste zin des woord.
  6. Leden van CrossFit Posterus zullen CrossFit Inc. en haar gelieerde ondernemingen, directeuren, medewerkers, vrijwilligers, leveranciers, licentiegevers, licentiehouders volledig vrijwaren van elke aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of enige andere claim, verlies, schade of kosten.