Protocol CrossFit Posterus

Versie 1.0: DD. 07-05-2020

Inhoud:

1. Introductie

2. CrossFit Posterus

3. Trainers

4. Plan van aanpak

6. Trainingsschema en rooster

7. Deelnemers vanaf 18 jaar

8. Leveranciers

9. Bijlage: Coaches en leden protocol

Introductie:

Sinds zondag 15 maart 2020 zijn de deuren van CrossFit Posterus gesloten geweest in verband met de risico preventie, van de sinds dat moment opkomende Corona besmettingen. Alvorens de Nederlandse overheid overging tot maatregelen, heeft de CrossFit Posterus in het belang van de gezondheid van zijn leden gehandeld en de onderneming gesloten, na intens overleg met longarts, cardioloog, ambulance en eerste hulp personeel.

Op woensdag 6 mei 2020 werd er in een persconferentie van premier Mark Rutte bekend gemaakt dat sportactiviteiten voor volwassenen (18+) weer hervat mogen worden in de buitenlucht vanaf maandag 11 mei 2020. Om onze lessen voor volwassenen (18+) op te starten, op een veilige manier voor zowel de trainers als de deelnemers zijn deze protocollen opgesteld.

Het is de verantwoordelijkheid van CrossFit Posterus, de trainers en de leden om zich hieraan te houden. De protocollen zijn geschreven aan de hand van de beschikbare informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), WHO en de expertise van cardioloog, longarts en eerste hulp verpleegkundigen. Bij nieuwe informatie of maatregelen wordt dit document aangevuld en opnieuw verspreidt onder alle betrokken partijen.

CrossFit Posterus:

1. Alle lessen voor volwassenen worden indien mogelijk buiten georganiseerd. Lessen binnen worden ook weer aangeboden, met de daarbij behorende corona maatregelen;

 2. Er wordt een duidelijk aangegeven zone afgezet waar deelnemers kunnen parkeren indien zij met de auto komen, waarbij de anderhalve meter afstand wordt gewaarborgd;

3. Voor trainers en deelnemers die op de fiets komen zijn er zones in het fietsenrek waar zij hun fiets kunnen plaatsen waarbij de anderhalve meter afstand wordt gewaarborgd;

4. De looproute tussen de genoemde zones in punt 2 en 3 en de locatie van de lessen worden duidelijk aangegeven om de anderhalve meter afstand te waarborgen;

5. De locatie voor de buitenlessen is op het naastliggende en eigen parkeerterrein gelegen aan de Komeetstraat 29 te Brunssum. a. Dit gebied wordt afgezet met lint voor de veiligheid van de trainers en deelnemers van de les. b. Bezoekers die met de auto komen kunnen nog steeds parkeren op nabij gelegen openbare parkeerplekken. c. Het gebied zorgt niet voor hinder aan andere gebruikers. d. Het gebied is groot genoeg en zodanig afgezet dat trainers en deelnemers tenminste anderhalve meter afstand kunnen houden;

6. Voorzorgsmaatregelen worden en zijn getroffen om de locatie, de gebruikte attributen en contactoppervlakten schoon te houden. a. Er is voldoende tijd tussen de lessen voor trainers om alle gebruikte attributen en contactoppervlakte schoon te maken. b. Er zijn voldoende schoonmaak- en desinfecteermiddelen voor de trainers om deze werkzaamheden te verrichten. c. Er zijn voldoende veiligheidsmiddelen (zoals bijvoorbeeld mondkapjes (TFFP2) en handschoenen) voor de trainers. d. Het delen van gebruikte attributen tijdens de lessen is niet toegestaan. e. Het aanraken van trainers en deelnemers is niet toegestaan. f. Het gebruik van attributen wordt geminimaliseerd tot één tot twee attributen per deelnemer;

7. Kleedkamers, douches, toiletten en de loungeruimte zijn gesloten;

8. Het is niet toegestaan om te blijven kijken of te wachten bij de locatie;

9. Gevonden voorwerpen zoals handdoeken en drinkflessen dienen na het vinden te worden weggegooid;

10. Bij elke les is altijd maximaal een instructeur aanwezig om naast het verzorgen van de les zorg te dragen voor het hanteren van de protocollen in dit document;

11. Deze protocollen zijn op de fysieke locatie terug te vinden;

12. Deze protocollen zijn per mailing aan de leden van CrossFit Posterus bekend gemaakt;

13. Indien deze protocollen worden aangevuld, dan wel aangepast, dient dit te worden gecommuniceerd met alle betrokkenen.

Trainers:

1. Alle werkzaamheden die niet te maken hebben met het verzorgen van lessen dienen vanuit huis te worden gedaan;

2. Hou anderhalve meter afstand met de deelnemers a. Het is ook van belang om als trainer te zorgen dat zij anderhalve meter van elkaar houden;

 3. Geen fysiek contact met anderen te allen tijden;

4. Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;

 5. Beperk het aanraken van je gezicht zoveel mogelijk

6. Was je handen vaak en goed. a. Doe dit voor en na elke les. b. Doe dit voor en na eten of drinken. c. Doe dit na elk toiletbezoek. d. Doe dit na het schoonmaken van gebruikte attributen of contactoppervlakten;

7. Draag bescherming wanneer mogelijk en toepasbaar (bijvoorbeeld handschoenen);

8. EHBO is te allen tijde beschikbaar en liggen niet achter slot en grendel;

9. Deel geen attributen met andere trainers of deelnemers;

10. Desinfecteer alles wat je hebt gebruikt na het volbrengen van een les, taak of andere verplichting;

11. Als je één van de volgende symptomen hebt blijf je thuis en laat je dit weten aan de eigenaar: overmatig niezen, hoesten, (neus)verkoudheid, keelpijn of koorts;

12. Als iemand in jouw huishouden één van de volgende symptomen heeft blijf je thuis en laat je dit weten aan de eigenaar: overmatig niezen, hoesten, (neus)verkoudheid, keelpijn of koorts;

13. Stuur deelnemers naar huis als zij één van de volgende symptomen hebben: overmatig niezen, hoesten, (neus)verkoudheid, keelpijn of koorts;

14. Vermijd het gebruik van het openbaar vervoer wanneer mogelijk;

16. Kom alleen of met mensen uit je huishouden.

Plan van aanpak:

1. Bijlage 1 is via mailing en besloten social media groep (facebook) onder alle actieve leden en trainers verspreid;

2. Handhaving van de protocollen wordt strikt gevolgd om zodoende een veilige omgeving te creeren waar we weer kunnen werken aan de gezondheid van onze leden;

3. Lessen worden als 60 minuten ingeroosterd. Echter les moment is 45 minuten, en 15 minuten zal worden besteed aan het desinfecteren van de gebruikte materialen welke de leden van de betreffende les hebben gebruik. a. Dit wordt door de leden zelf gedaan. b. per les worden er geen materialen onderling gewisseld. c. indien men vroeg aanwezig is voor de les, dient men in de auto te wachten totdat de volledige voorgaande groep is vertrokken;

4. De leden dienen in de voor hun gemarkeerde vakken te blijven gedurende de gehele les;

5. De 1.5m zal te allen tijde de minimale onderlinge afstand zijn, zowel tussen leden als coaches en leden.

Trainingsschema en rooster:

CrossFit is een constant gevarieerde sport, dit betekent dat wij ook dagelijks een andere training programmeren, waarbij wij ons de komende periode zullen focussen op zo min mogelijk contact momenten met materialen.

Het rooster ziet er als volgt uit, welke wekelijks kan veranderen afhankelijk van de richtlijnen vanuit de overheid dan wel aanpassingen in ons protocol.

Aanmelden voor lessen is te alle tijden verplicht met een maximum van 12 deelnemers (inclusief trainer 13 personen). Niet aangemelde leden, bezoekers, of anderszins zal de toegang tot de afgezette trainingszone worden geweigerd.

Deelnemers vanaf 18 jaar:

1. Volg altijd de instructies van onze trainers op;

2. Houdt 1,5 meter afstand met de trainers en de andere deelnemers;

3. Ga voordat je naar onze locatie komt naar het toilet;

4. Kom omgekleed naar de locatie met alleen een eigen drinkbeker en handdoek;

5. Was je handen tenminste twintig seconden voordat je naar ons toe komt en als je weer thuis aankomt;

6. Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang naar de locatie en ga direct na de les weer weg;

7. Bij de aangegeven “wachtruimte” in de buurt van het trainingsgebied word je opgewacht en meegenomen door een instructeur voor het beginnen van de les;

8. Bij de aangegeven “exit” verlaat je het trainingsgebied zodra de les is afgelopen en verlaat je de locatie direct;

9. Raak anderen niet aan;

10. Deel je trainingsattributen niet met andere deelnemers;

11. Deel je drinkbeker en handdoek niet met iemand anders;

12. Als je één van de volgende symptomen hebt blijf je thuis en laat je dit weten aan de eigenaar: overmatig niezen, hoesten, (neus)verkoudheid, keelpijn of koorts;

13. Als iemand in jouw huishouden één van de volgende symptomen heeft blijf je thuis en laat je dit weten aan de eigenaar: overmatig niezen, hoesten, (neus)verkoudheid, keelpijn of koorts;

14. Vermijd het gebruik van het openbaar vervoer wanneer mogelijk;

15. Kom alleen of met mensen uit je huishouden.

Leveranciers:

Bestellingen welke gericht zijn aan CrossFit Posterus zullen worden geleverd op het privé adres van de eigenaar.

Bijlage: Coaches en leden protocol:

Onderstaand protocol is verzonden per mailing en zal fysiek op de locatie worden opgehangen.

De coaches worden dagelijks via een whatsapp groep op de hoogte gehouden van ontwikkelingen omtrent regelgeving dan wel aanpassingen van het protocol indien dit noodzakelijk is

Coaches:

 • In acht nemen van de 1,5m afstand tot de leden. Dat betekent dat enkel visuele en auditieve cues kunnen worden aangeboden. Tactiele cues zijn tot nader orde niet toegestaan;
 • De lessen dienen zo te worden ingericht dat per uur het deelnemende lid zijn “eigen” materiaal tot zijn beschikking heeft. Materiaal wordt niet met meerdere leden onderling (per les) gedeeld;
 • Coaches zijn verantwoordelijk voor het naleven van de onderlinge afstand en andere maatregelen van de leden onderling;
 • Coaches zijn verantwoordelijk voor het op de juiste manier reinigen van de gebruikte materialen per les;
 • Coaches kunnen gebruik maken van een mondkapje en/of handschoenen;
 • Coaches zijn te allen tijde gemachtigd om leden naar huis te sturen indien de hygiëne- en algemene regels niet worden gerespecteerd.

Hygiëne:

 • Handen dienen voor aanvang van de training thuis gewassen te worden;
 • Voor en na de training de handen met alcohol / desinfectant schoonmaken (minimaal 70% alcohol);
 • Na de training het gebruikte materiaal met desinfectant schoonmaken (minimaal 70% alcohol);
 • Men dient ten alle tijden een handdoek bij zich te hebben;
 • Hoesten en niezen in de ellebogen;
 • Geen fysiek contact met andere leden / coaches. 1,5m is de minimale afstand, ook voor conversaties;
 • Gebruik papieren zakdoeken om u neus te snuiten en gooi deze direct weg.

Algemene regels:

 • Bij fysieke klachten van koorts of hoesten mag u niet deel te nemen aan de lessen;
 • Blijf thuis bij klachten als: verhoging / koorts, (lichte) hoest, keelpijn, niezen, kortademigheid, (neus)verkoudheid, slijm ophoesten, spier- en gewrichtspijn, hoofdpijn, diarree, misselijkheid en braken;
 • Bewaar te alle tijden minimaal 1,5m afstand tot uw medesporters / coaches (dus geen high fives);
 • Blijf thuis indien er in uw directe omgeving corona of andere in punt 2 opgesomde klachten zijn geconstateerd;
 • Sportkleding dient thuis te worden aangetrokken, de box is een no go area (ook niet om om te kleden);
 • Kom maximaal 10 minuten voor aanvang van de training aan zodat er geen grotere groep ontstaat dan de toegestane 10 personen (indien u te vroeg bent, blijf dan in uw auto totdat de voorafgaande groep vertrokken is);
 • Afval en gevonden goederen zullen dagelijks worden geleegd. Maar zorg er voor dat u zo min mogelijk afval maakt en het liefst uw eigen afval meeneemt;
 • Blijf in het voor jouw uitgezette trainingsvlak;
 • Sanitaire voorzieningen kunnen tot nader orde niet worden gebruikt;
 • Neem geen publiek mee naar de training;
 • Let op elkaar: Spreek elkaar, waar nodig aan!
 • Indien u zich in de risicogroep bevind, blijf dan thuis.